جستجوی فیلتر روغن

برند خودرو را انتخاب کنید.

فیلترهای روغن

روان‌کاری مناسب اجزاء متحرک موتور، در طول عمر مفید آن بسیار اثرگذار است. بر اساس آلیاژهای مصرفی در ساخت هر موتور و نوع سوخت مصرفی، باید از روغن متناسب استفاده شود. حفظ کیفیت روان‌کاری روغن، نیاز به تصفیه مناسبی در طول مدت کارکرد مجاز آن در داخل موتور دارد و این وظیفه بر عهده فیلتر روغن است.

اطلاعات بیشتر درباره فیلترهای روغن