جستجوی فیلتر سوخت

برند خودرو را انتخاب کنید.

فیلترهای سوخت

سوخت خودرو همواره به‌دلیل وجود رطوبت هوا و میعان داخل باک، مقداری جزئی آب به همراه دارد. یکی از روش‌های رایج جداسازی آب از این سیال، استفاده از فیلترهای آبگیر است. بدیهی است مواد به کار رفته در فیلترهای آبگیر در جذب این رطوبت بسیار مؤثرند.

اطلاعات بیشتر درباره فیلترهای سوخت