دستگاه تصفیه هوای خودرو

دستگاه تصفیه هوای خودروی لیکوفیلتر با حذف بوهای آزاردهنده از محیط خودرو و سایر محیط‌های کوچک بدون اضافه‌کردن بوی دیگر، باعث تلطیف هوای این محیط‌ها می‌شود.

برق موردنیاز این دستگاه از طریق پورت USB تأمین می‌شود.

مراحل تصفیه هوا در این دستگاه عبارتند از:

  • پیش‌فیلتر برای حذف ذرات درشت
  • فیلتر کربن فعال برای جذب بو و بخار های مواد آلی