هیدرولیک و فیلتراسیون – راندمان و نسبت بتا

این مقاله در ده بخش و با هدف کمک به نشر آگاهی عمومی در زمینه فیلتراسیون سیستم‌های هیدرولیک منتشر می‌شود. هفت بخش از این مقاله پیش از این در سایت منتشر شده‌است. در این بخش، به تشریح تست مالتی‌پس برای تعیین نسبت بتا و راندمان فیلتر خواهیم پرداخت و چند ویژگی اصلی عامل صافی را با ذکر مثال مرور خواهیم کرد.

خواندن مطلب