فیلتر روغن

روان‌کاری مناسب اجزاء متحرک موتور، در طول عمر مفید آن بسیار اثرگذار است. بر اساس آلیاژهای مصرفی در ساخت هر موتور و نوع سوخت مصرفی، باید از روغن متناسب استفاده شود. حفظ کیفیت روان‌کاری روغن، نیاز به تصفیه مناسبی در طول مدت کارکرد مجاز آن در داخل موتور دارد و این وظیفه بر عهده فیلتر روغن است.

استفاده از کاغذ مناسب با شرایط کاری خودرو و مدت کارکرد مجاز فیلتر بیشترین تاثیر را در روان‌کاری مطلوب روغن دارد. همچنین استفاده از واشرهای هماهنگ با نوع سیال، انتخاب چسب مناسب و دقت در ساخت صافی، در فیلتراسیون کامل بسیار تاثیر گذارند.

شرکت صنعتی لادن قزوین با انتخاب عامل تصفیه مناسب و مواد مصرفی با کیفیت، فیلترهای روغن متناسب با شرایط کاری موتور خودروهای سنگین را تولید می‌کند.